Inwestowanie w fundusze inwestycyjne - krok po kroku

W kategorii: Inwestycje
Dodano: czwartek, 02 stycznia 2012 r.
Średnia ocena: 1,60 na 5 (wszystkich głosów: 5)
Liczba opinii: 0

Proces inwestowania w fundusze inwestycyjne czyli nabycia jednostki uczestnictwa zaczyna się od wypełnienia zlecenia i przesłania środków na zakup jednostek. Zlecenie trafia do agenta transferowego, który otwiera rejestr uczestnika funduszu.

Zadaniem agenta jest prowadzenie działalności operacyjnej dla TFI, czyli przyjmowanie zleceń uczestników, prowadzenie rejestrów oraz udzielanie klientom informacji na temat ich inwestycji. W tym czasie środki wpłacone na rachunek funduszu trafiają do banku depozytariusza. Agent przesyła klientowi potwierdzenie nabycia jednostek uczestnictwa.

Klient inwestuje w fundusze inwestycyjne nabywa jednostki uczestnictwa, czyli staje się uczestnikiem funduszu, a co za tym idzie właścicielem prawa do udziału w majątku funduszu. Cena po jakiej fundusz zbywa swoje jednostki jest uzależniona od tego ile warte są instrumenty finansowe, w które fundusz zainwestował. W związku z tym, że nabycie i zbycie jednostek uczestnictwa możliwe jest każdego dnia fundusz dokonuje codziennej wyceny swoich aktywów. Poprzez podzielenie wartości aktywów przez ilość jednostek uczestnictwa fundusz wylicza wartość aktywów przypadających na jedną jednostkę i jednocześnie bieżącą cenę jednostki. Dzięki temu inwestor łatwo może policzyć wartość swoich środków, mnożąc ilość posiadanych jednostek przez ich cenę.

W trakcie trwania inwestycji można zmienić strategię inwestycyjną i przenieść środki z funduszu bezpiecznego do agresywnego lub odwrotnie. Taka operacja w ramach jednego TFI zwana jest konwersją. Transakcja przeprowadzona jest bezgotówkowo. Konwersja wiąże się jednak z obowiązkiem zapłacenia podatku, ponieważ za nim zostaną zakupione jednostki nowego funduszu zbywane są jednostki w poprzednim.

Ogromną zaletą funduszy inwestycyjnych jest ich płynność. Dla klienta oznacza to praktycznie dostęp do środków w dowolnej chwili. W każdym czasie inwestor może zbyć posiadane jednostki uczestnictwa. Wskazana przez uczestnika funduszu liczba jednostek zostaje zamieniona na pieniądze (po obowiązującej aktualnie wartości jednostki) i przesłana mu na wskazane w umowie konto. Odkupienie jednostek następuje w chwili wpisania do rejestru uczestników funduszu liczby odkupionych jednostek i kwoty należnej uczestnikowi z tego tytułu.

Twoja ocena

Dodaj własny komentarz

odśwież obraz Przepisz tekst z powyższego obrazka. Wielkość liter nie ma znaczenia.
finamo.pl © 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Oprogramowanie: Inspiroads