Ile trzeba zapłacić za zakup funduszy inwestycyjnych?

W kategorii: Inwestycje
Dodano: czwartek, 13 września 2011 r.
Średnia ocena: 1,00 na 5 (wszystkich głosów: 5)
Liczba opinii: 0

Inwestor nabywając jednostki uczestnictwa zapłaci opłatę manipulacyjną, zwaną również dystrybucyjną w wysokości od 0 - 5,5%.

Opłata manipulacyjna jest pobierana przez TFI również przy odkupywaniu jednostek oraz przy konwersji środków między funduszami tego samego towarzystwa (zwykle gdy przenoszone są oszczędności z funduszu o niższej stawce opłaty manipulacyjnej do funduszu pobierającego wyższe opłaty). Opłata ta potrącana jest z kwoty przeznaczonej na zakup jednostek lub z kwoty umarzanej.

Im bezpieczniejszy fundusz inwestycyjny i im więcej pieniędzy klient lokuje, tym mniejsza procentowo jest opłata. Im dłużej trwa inwestycja w fundusz, tym opłata dystrybucyjna ma mniejsze znaczenie dla ostatecznego zysku inwestora. Dokładne informacje na temat wszystkich rodzajów opłat są zamieszczone w tabeli opłat funduszu. Najczęściej stosowana jest opłata manipulacyjna przy nabywaniu jednostek (opłata za nabycie). Opłata za odkupienie ma marginalne znaczenie na rynku polskim. Średnie opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach pieniężnych wynoszą około 1%, w akcyjnych ponad 4%.

Za profesjonalne zarządzanie środkami funduszu TFI pobiera opłatę za zarządzanie. Zależą one od rodzaju funduszu i tak jak w przypadku opłat manipulacyjnych są wyższe w funduszach o większym ryzyku. Opłata za zarządzanie naliczana jest rocznie ale pobierana jest codziennie. Pobierane są od wartości aktywów netto i wynoszą 0,4 - 5,5% w skali roku. Wyniki inwestycyjne funduszy, które są publikowane w prasie, uwzględniają już opłatę za zarządzanie - zatem wyniki inwestycyjne funduszy są podawane jako wyniki netto, „na czysto" dla klienta. Istnieją także fundusze, które pobierają niższą, niż średnia na rynku, opłatę za zarządzanie, ale zastrzegają sobie prawo do pobrania opłaty od wypracowanego zysku. Jeżeli zysk będzie wyższy niż ustalony benchmark, TFI pobierze określony procent od zysku ponad benchmarkiem, np. 20%. Wysokość opłaty za zarządzanie można sprawdzić w prospekcie informacyjnym funduszu i jego statucie.

Ponadto zgodnie z polskim prawem od zysków kapitałowych pobierany jest tak zwany podatek „Belki". Obecnie stawka podatku wynosi 19% od zysku. Podatek jest naliczany i odprowadzany przez fundusz tak, więc klient nie musi uwzględniać tych dochodów w zeznaniu podatkowym PIT. Rozliczenie następuje po zakończeniu inwestycji.

Twoja ocena

Dodaj własny komentarz

odśwież obraz Przepisz tekst z powyższego obrazka. Wielkość liter nie ma znaczenia.
finamo.pl © 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Oprogramowanie: Inspiroads